ពុម្ព​អក្សរ

Prosecute Nelson's remarkable athletics execute Mn Two times small children organist

Prosecute Nelson's remarkable athletics execute Mn Two times small children organist

១៩ មេសា ២០០៥ - ពុម្ពអក្សរ KhmerOS មូលដ្ឋានបានធ្វើឲ្យ​ប្រសើរ

កំណែ​ថ្មី (កំណែ 3) នៃ​ពុម្ព​អក្សរ KhmerOS និង KhmerOS System បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​សម្រាប់ ទាញយក ហើយ ។ ពុម្ពអក្សរ​ទាំងនេះ ឥឡូវ​មាន hinting ប្រសើរ​ជាងមុន (ពួក​គេ​​អាន​ងាយស្រួល​ជាង​មុន នៅ​លើ​អេក្រង់​នៅ​ពេល​ប្រើ​ទំហំ​តូច)...

Java 6 works in Khmer Unicode

Java finally works in Khmer Unicode!! The latest release of Java 6 is finally able to display Khmer Unicode correctly. The effort to ensure that Java can display Khmer Unicode started in 2004, and it has taken over two years for it to finally reach the official release.

KhmerOS Moul Bali Font

Hello! Khmeros just created new khmer unicode font called KhmerOSMoulBali . It looks like Bali script written on Slekrit. Now we are testing it and hope that it will be available for download soon. Thanks!

19 April 2005 - Basic KhmerOS Fonts Upgraded

A new version (version 3) of the KhmerOS and KhmerOS System fonts is now available for download.

March 2005

We release Khmer OS Moul. A much needed Moul font (normally used for signs and titles).

November 2004

We release Khmer OS Fasthand. An even more stylish hand writing font.

3 August 2004

We release:

  • Khmer OS 2.0, which seems to be quite well adapted for modern Khmer.
  • Khmer OS System 2.0, a hinted, not too high font specially designed for menus of applications.
  • Khmer OS Freehand. A beautiful hand-writing font that has been modeled after the hand...
27 April 2004

KhmerOS 1.6 family delivered. KhmerOSSystemC hinted font, with equivalent sizes for Khmer and Latin delivered, working correctly on Windows and Linux.

5 January 2004

KhmerOS 1.5 family delivered, with some improvements (available in downloads).

  • ZWSP (u200B) included.
  • 1 EN SPACE (u2002), 3-per-EM space (2004), 6-to-an-EM (u2006).
  • Independent Vowel QAU (u17b3) has been reshaped to difference it from QUUV (u17aa).

ទំព័រ

Subscribe to ពុម្ព​អក្សរ