គម្រោង​ផ្សេង​ទៀត

Ubuntu 12.04 LTS in Khmer

After the hard tried of a few people of KhmerOS project before the Khmer new year, finally we got the new operating system (besides openSUSE) in Khmer- It is the long term support Ubuntu.

Ubuntu 12.04 LTS in Khmer

After the hard tried of a few people of KhmerOS project before the Khmer new year, finally we got the new operating system (besides openSUSE) in Khmer- It is the long term support Ubuntu.

KDE 3.5.3 បានចេញផ្សាយហើយ

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ គម្រោង KDE បាន​ចេញ​ប្រកាស KDE 3.5.3 ។ វា​គឺ​ជា​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​សម្រាប់​យុគ​សម័យ​ចុងក្រោយ​បំផុត​នៃ​បរិស្ថាន​ផ្ទៃ​ តុ​ដែល​មាន​អនុភាព​និង​សេរី​សម្រាប់ GNU/Linux និង​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរ​ការ UNIXes ផ្សេង​ទៀត ។

KDE 3.5.3 released

May 31, 2006: The KDE Project announced the immediate availability of KDE 3.5.3, a maintenance release for the latest generation of the most advanced and powerful free desktop for GNU/Linux and other UNIXes.

New target groups for FOSS surveys of EU

Dear value visitor, To increase the size of respondents of EU surveys, we have set new target groups for anyone who is not only work with FOSS but anyone who is working in Government Institution, University IT administrator or lecturer, and any employer in private company.

The beauty of 1-Click installation

After reading a news at openSUSE website about the availability of KDE 4.0 RC1, KOffice 2 Alpha5 and Firefox 3.0 Beta, I decided to click on the 1-Click link to install Firefox 3.0 Beta.

OpenI18N (before Li18nux)

“OpenI18N is a workgroup of the Free Standards Group with the goal to propose and coordinate any techniques, conventions, guidelines and activities within the open-source community.

ទំព័រ

Subscribe to គម្រោង​ផ្សេង​ទៀត