ការ​បកប្រែ​ផ្នែកទន់

Robin the boy wonder the actual young man question your own boy theorize your own child issue the particular child query the

Robin the boy wonder the actual young man question your own boy theorize your own child issue the particular child query the initial boy issue the particular child be concerned Ventura misses golf ball (but this is often the actual particular little)

ភាសា​ខ្មែរ​កំពុង​តែ​រីក​ដុះដាល​នៅក្នុង KDE

២២-ឧសភា-២០០៦ ៖

យើង​ទើប​តែ​បាន​ដាក់ស្នើ​នូវ​ការ​បកប្រែ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​សម្រាប់​ការ​ ចេញផ្សាយ​របស់ KDE 3.5.3. តាំង​ពី​យូរយារ​ណាស់​មក​ហើយ យើង​បាន​បក​សារ​ចំនួន 44,372 ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ភាសា​ខ្មែរ​ដូរ​ពី​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ 48 (នៅក្នុង KDE 3.5.2) ទៅ 43 នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ស្ថិតិ​ការ​បកប្រែ​របស់ KDE...

បាន​ផ្ញើ ១០.០០០ ឃ្លា​ទៀត​ទៅ​គម្រោង KDE

១៥-មីនា-០៦ ៖ បន្ទាប់​ពី​បានខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​អស់​រយៈពេល​ពីរ​សប្ដាហ៍​នេះ​មក យើង​បាន​បកប្រែ ១០.០០០ ឃ្លា​បន្ថែម​ទៀត សម្រាប់ KDE កំណែ ៣.៥.២ ដែល​អាច​នឹង​ចេញផ្សាយ​ក្នុង​កំឡុង​ខែ​នេះ ។ សរុប​មក យើង​បាន​បកប្រែ ៣៣.២៨២ ឃ្លា​ដែល​អាច​នាំ​ភាសា​ខ្មែរ​យើង​មក​កាន់​លំដាប់​ទី ៤៨ នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។ អ្នក​អាច​មើល​បញ្ជី​...

KDE 3.5.2 Screenshots

We just made some new KDE screenshots in Khmer. They are available at http://l10n.kde.org/teams/infos.php?teamcode=km#screenshots (please cancel the translator list in that page, it's invalid).

SUSE Linux 10.1 released

The latest version of the famous Linux distribution, SUSE Linux, was released recently.

Khmer is growing in KDE

22-May-2006: We just committed the latest translation for the next KDE release which is 3.5.3. So far we have translated 44,372 messages which bring Khmer from 48th (in KDE 3.5.2) to 43th rank in the list of KDE translation statistic. A funny thing, we are 4 messages behind Lithuanian which is...

Graphich Designing Software

The localization team of KhmerOS is now trying to test and get detail information about some graphic designing and desktop publishing software such as GIMP, Inkscape, Scribus and Quarkexpress.

10,000 messages more sent to KDE project

15-Mar-06: After a two hard-working weeks, we have translated 10,000 messages more for the next KDE 3.5.2 which is probably came out during this month. In total we have translated 33,282 messages which bring Khmer to 48th rank in the list.

Subscribe to ការ​បកប្រែ​ផ្នែកទន់