សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍

កំណែដំបូងនៃ សៀវភៅ​មគ្គុទ្ទេសក៍​អ្នកប្រើ កម្មវិធីការិយាល័យ ជាភាសាខ្មែរ ដែលបង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​ KhmerOS នឹង​ចេញ​នៅ​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ។
ក្នុងសៀវភៅនេះរួមមាន ៖
. កម្មវិធី ស្លឹករឹត
. កម្មវិធី​ នព្វន្ត
. កម្មវិធី ពិព័រណ៍

សៀវភៅ​ មាន​២៨ជំពូក និង ៤៥៦ទំព័រ។ កម្មវិធីស្លឹករឹត មាន ១៣ជំពូក កម្មវិធី​នព្វន្ត មាន​៧ជំពូក កម្មវិធីពិព័រណ៍ មាន៨ជំពូក។
. OpenOffice.org Writer (កម្មវិធីស្លឹករឹត)
ជំពូក ១ ៖ សេចក្ដីណែនាំអំពីកម្មវិធីស្លឹករឹត
ជំពូក​ ២ ៖ របៀប​វាយ​យូនី​កូដ​ខ្មែរ
ជំពូក​ ៣ ៖ ការងារជាមួយអត្ថបទ និងកថាខណ្ឌ
ជំពូក ៤ ៖ ការងារជាមួយក្រាហ្វិក
ជំពូក ៥ ៖ ការងារជាមួយទំព័រ
ជំពូក ៦ ៖​ ការងារជាមួយតារាង
ជំពូក ៧ ៖​ ស្វែងយល់​ពីជម្រើស​ក្នុងកម្មវ‌ិធីស្លឹករឹត
ជំពូក ៨ ៖​ សេចក្តីណែនាំអំពី​ រចនាប័ទ្ម និង ទ្រង់ទ្រាយ
ជំពូក ៩ ៖ ការងារជាមួយពុម្ព
ជំពូក ១០ ៖ ការងារជាមួយភាគ
ជំពូក ១១ ៖ តារាងមាតិកា លិបិក្រម និង គន្ថនិទេ្ទស
ជំពូក ១២ ៖ ការប្រើប្រាស់សំបុត្រសំណុំ​បែបបទ
ជំពូក ១៣ ៖ ការងារផ្សេងៗ​ក្នុង​កម្មវ‌ិធីស្លឹករឹត

. OpenOffice.org Calc (កម្មវិធីនព្វន្ត)
ជំពូក ១៤ ៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកម្មវិធីនព្វន្ត
ជំពូក​ ១៥ ៖ ប្រតិបត្ដិលើសន្លឹកការងារ
ជំពូក​ ១៦ ៖ ទ្រង់ទ្រាយក្រឡា តួអក្សរ និង សន្លឹកការងារ
ជំពូក ១៧ ៖ ការគណនា និង រូបមន្ត​
ជំពូក ១៨ ៖ គំនូសតាង និង ការ​បញ្ចូលក្រាហ្វិក
ជំពូក ១៩ ៖​ ការវិភាគមូលដ្ឋានគ្រឹះ ទិន្នន័យ
ជំពូក ២០ ៖​ ការបោះពុម្ពឯកសារក្នុងកម្មវិធីនព្វន្ត

. OpenOffice.org Impress (កម្មវិធីពិព័រណ៍)
ជំពូក ២១ ៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះកម្មវិធីពិព័រណ៍
ជំពូក​ ២២ ៖ បន្ថែមចលនា វត្ថុ ឬ អត្ថបទ ដំណើរផ្លាស់ប្ដូរស្លាយ
ជំពូក​ ២៣ ៖ ស្វែង​យល់អំពីក្រាហ្វិក
ជំពូក ២៤ ៖ សង់គំនូសតាងក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍
ជំពូក ២៥ ៖ មេស្លាយ និង ការបញ្ចាំងស្លាយ
ជំពូក ២៦ ៖​ ការងារពុម្ពក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍
ជំពូក ២៧ ៖​ ការបោះពុម្ពក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍
ជំពូក ២៨ ៖ ការនាំចេញ ឬ រក្សាទុកឯកសារការបង្ហាញជាទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗ

Khmer