គាំទ្រ

អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ការគាំទ្រ​តាម​រយៈ​មធ្យោបាយ​ជាច្រើន ៖

  • ដំបូង​សូម​មើល សំណួរ​ដែល​សួរ​ជារឿយៗ
  • ប្រសិនបើ​វា​មិន​បាន​ជួយ​អ្នក​ទេ អ្នក​អាច​ស្វែងរក​នៅ វេទិកា និង/ឬ ប្រកាស​សារ​មួយ​នៅទីនោះ ។
  • អ្នក​ក៏​អាច​ទាក់ទង​មក​កាន់អ៊ីមែល ៖
  • លើស​ពីនេះ​ទៅ​ទៀត យើង​ក៏​មាន បញ្ជី​សំបុត្រ​រួម សម្រាប់​អ្នកចូលរួម​ពិភាក្សា​ផងដែរ ។
Khmer