សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ខ្មែរអូអេស

ការ​ទាញ​យក​សំខាន់ៗ

កម្មវិធី​ដំឡើង​ខ្មែរ​យូនីកូដ វិនដូ xp vista និង ៧
កម្មវិធី​ដំឡើង​យូនីកូដ​ខ្មែរ (១.៥ មេកាបៃ) អាន​បន្ថែម
Khmer Email Application
មយូរា ៣.០.១ សម្រាប់​វីនដូ (១០.៨ មេកាបៃ) អាន​បន្ថែម
កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត
មេខលា ១៤ សម្រាប់​វីនដូ (៨.៨ មេកាបៃ) អាន​បន្ថែម
Firefox - កម្មវិធី​រុករក​អ៊ិនធឺណិត (ព័ត៌មាន​បន្ថែម)
Firefox ១៧ សម្រាប់​វីនដូ (៨.៨ មេកាបៃ) អាន​បន្ថែម

ទាញ​យក​ឥឡូវ !

កម្មវិធីការិយាល័យ​ខ្មែរ ៣.២

វីនដូ | លីនុច | មេក | អាន​បន្ថែម

អូផឹនស៊ូស៊ី ១២.២ មាន​ជា​ភាសាខ្មែរ
ទាញយក​ឥឡូវ | read more
Ubuntu 14

 

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

 

 

 

 

 
Khmer