កម្មវិធី​ដំឡើង​សម្រាប់ វិនដូ Xp Vista និង Windows 7

កម្មវិធី​ដំឡើង Windows (១.៥ មេកាបៃ) សម្រាប់​វិនដូ Xp Vista និង Windows 7

កម្មវិធី​ដំឡើង​នេះ​នឹង​ដំឡើង ៖

  • ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ ៖ ពុម្ពអក្សរ​របស់​យើង​ទាំងអស់ រួម​ទាំង​ពុម្ពអក្សរ​ផ្សេងៗ​ទៀតដែល​អាច​ឲ្យ​យើង​មើល​វិបសាយ​ខ្មែរ​ដែល​ពេញ​និយម​បំផុត ។
  • ក្តារចុច​យូនីកូដ​ខ្មែរ ។
  • សម្រាប់ វីនដូ Xp សូម​ប្រើកម្មវិធី Khmer Unicode Watcher ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល កំណែ​របស់ USP10.DLL និង Complex Script នៅ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នក​ ។ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ដូច​នេះ​បាន​ដោយ​ចូល​ទៅ​កាន់ Start -> Programs -> Khmer Unicode -> Khmer Unicode Watcher និង​​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​ប្រអប់ Khmer Unicode Watcher.
Khmer